Restriccions per la sequera

Segons el visor de la sequera, l'Estany es troba en estat d'Alerta. 

Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos i s’incrementa la producció de recursos no convencionals i d’extraccions subterrànies. Es redueixen els desembassaments. 

MESURES DE GESTIÓ

 • Es redueixen les extraccions d’aigua dels embassaments.
 • La producció d’aigua dessalinitzada s’incrementa progressivament del 50-75%.
 • S’incrementa el règim d’extraccions d’aigua dels aqüífers i pous recuperats.
 • Anul·lació dels desembassaments per a ús exclusivament hidroelèctric.
 • Intensificació dels controls d'usuaris i el reforç de les mesures d'estalvi a les xarxes d'abastament.

MESURES D’ESTALVI

S’implanten mesures d’estalvi en els diferents usos de l’aigua.

 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 25% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
 • Reducció del 5% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg).
 • Reducció de les dotacions per a reg de parcs i jardins; prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials etc. i de manegues d’aigua per neteja de carrers, façanes, vehicles, etc.
 • S’estableixen limitacions al ompliment parcial de piscines d’aigua dolça.
 • S’estableix un dotació màxima de 250 litres per habitant i dia.

Restriccions a l'ús urbà de l'aigua

Activitat

Restricció

Eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Consums per a l'abastament de la població

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

Ompliment de piscines

La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
- El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
- El primer ompliment de piscines de nova construcció.
- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

Reg de jardins i zones verdes

El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, s'ha de fer només en l'horari de menys insolació (de 20 h a 8 h).
La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable i s'ha d'adaptar en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no es pot superar una dotació de 450 m³/ha/mes.
El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar el dimecres i el dissabte, i els que tinguin numeració senar el dijous i el diumenge.

Neteja de carrers, paviments, façanes i similars

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
Els serveis municipals han de fer la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.
Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per mantenir-la. En qualsevol cas, s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a un entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

Ús d'aigua en granges

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d'altres d'una eficàcia equivalent.

03/04/2023
Fins el 31/05/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-05-2023 10:10