Protecció de dades

Protecció de dades personals

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de L’Estany, amb seu al carrer Doctor Vilardell nº1, del 08148 de l’Estany. Telèfon: 93 830 30 00 Fax: 93 830 32 51 Web: http://www.estany.cat.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de l'Estany, es sol·licita a les persones usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de l'Estany, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de l'Estany garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de l'Estany utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de la persona usuària, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Drets de les persones interessades

L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Respecte d’aquests drets:

• Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de l'Estany (Anar al tràmit)

• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada (Anar al tràmit)

• Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada (Anar al tràmit)

• Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada (Anar al tràmit)

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

• Es requereix complimentar els documents d’exercici del dret d'accés, exercici del dret d'oposició, exercici del dret de cancel·lació i/o exercici del dret de rectificació, per mitjà de la seu electrònica o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.

• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica

• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament de l'Estany denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades

• Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries

• La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

• Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores

• Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte

• En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Informació relativa al delegat de protecció de dades (DPD)

Qui és el delegat de protecció de dades DPD? 

El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que vetlla del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

On es troba regulat el DPD? 

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE . 

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, l'execució d'un contracte, el compliment d'una obligació legal, el compliment d'una missió realitzada en interès públic o l'exercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l'ajuntament, amb caràcter general són:

 • RGPD 2016/679.
 • Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del règim local, en relació al padró municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Quines són les funcions del DPD? 

L’article 39 del RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents: 
• Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres. 
• Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents. • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35. 
• Cooperar amb l’autoritat de control. 
• Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte. 

Quines són les dades de contacte del DPD? 

Correu electrònic: dpd.ajestany@diba.cat
Adreça de contacte: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

Telèfon: 93 472 65 00

Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l'Ajuntament de l'Estany al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.
L'ajuntament de l'Estany, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'ajuntament de l'Estany no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de l'Ajuntament. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2023 09:37